1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop of andere zakelijke handelingen tussen KSB-CRYSTAL en een opdrachtgever. Onder opdrachtgever wordt mede verstaan zakelijke ondernemingen als mede consumenten (hierna te noemen "klant"). Door het aangaan van een overeenkomst met KSB-CRYSTAL geeft een klant aan akkoord te gaan met deze algemene verkoop, levering en betalingsvoorwaarden.

1.2. De algemene voorwaarden van de klant zijn nadrukkelijk niet van toepassing op overeenkomsten met KSB-CRYSTAL, tenzij deze voorwaarden schriftelijk zijn geaccepteerd door KSB-CRYSTAL.

1.3. De aangeboden artikelen en/of diensten worden zo duidelijk mogelijk afgebeeld en/of beschreven. Zij worden volledig als de redelijkheid vereist beschreven. In de aanbiedingen wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien de klant op het aanbod ingaat. Echter is het mogelijk dat het geleverde artikel kleine afwijkingen bevat ten opzichte van het artikel zoals aangeboden op de website.

  1. Overeenkomst

2.1. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door KSB-CRYSTAL.

KSB-CRYSTAL is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2.2. Overeenkomsten komen uitsluitend schriftelijk tot stand, telefonische bestellingen worden niet geaccepteerd. Hierdoor kunnen fouten worden verkomen.

  1. Prijzen en betalingen

3.1. De vermelde prijzen voor aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW, per stuk tenzij anders staat aangegeven en exclusief verzend- en verpakkingskosten.

3.2. De klant ontvangt na bestelling een proforma/factuur per e-mail.  

3.3. Voor zover niet anders bepaald, dient elk verschuldigd bedrag binnen 7 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te zijn betaald.

3.4 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is KSB-CRYSTAL gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.

  1. Levering

4.1. De overeengekomen artikelen zullen na ontvangst van de betaling uiterlijk op de door u opgegeven uiterlijke leverdatum worden geleverd. KSB-CRYSTAL hanteert standaard een levertijd van 10 werkdagen. Voor handgegraveerde of speciale producten kan de levertijd langer zijn.

4.2. De aangegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende omstandigheden, en op tijdige levering van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, bij door KSB-CRYSTAL bij haar leveranciers bestelde artikelen. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarover geïnformeerd worden

4.3.Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de klant geen recht op vergoeding van enige door de klant geleden of te lijden schade.

4.4. Indien levering niet kan plaats vinden door oorzaken die aan de klant te wijten zijn of voor diens risico komen, zijn wij gerechtigd om de kosten die dit met zich mee brengt aan de klant in rekening te brengen.

4.5. De wijze van vervoer wordt door KSB-CRYSTAL bepaald. 

4.6. Ophalen van bestellingen is niet mogelijk, daar wij uitsluitend via internet werken.                                                                

4.7  KSB-CRYSTAL is niet verantwoordelijk voor te late leveringen, welke ontstaan zijn door te late betaling van de klant.
 

  1. Annulering

5.1. Bestellingen kunnen binnen 7 dagen na ontvangst van de overeenkomst, zonder opgaaf van reden geannuleerd worden.

5.2. Annuleringen dienen schriftelijk, per e-mail bij ons gemeld te worden.

     6. Transport

6.1. Ondanks de goede zorgen van vervoerder kan een pakket tijden het transport vertragingen oplopen. Indien uw bestelling vertraging oploopt door toedoen van de vervoerder kan KSB-CRYSTAL hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

6.2. Breuk en beschadigingen opgelopen tijdens het transport worden vergoed zoals omschreven in artikel 7.

  1. Breuk, foutieve gravure en beschadigingen

7.1. Indien er ondanks de goede zorgen van KSB-CRYSTAL een artikel beschadigd, gebroken of verkeerd gegraveerd is, dient de klant dit binnen 24 uur na ontvangst van de artikelen per e-mail te melden aan KSB-CRYSTAL en een foto van het beschadigde product mee te sturen. 

7.2. Indien de klant breuk, foutieve gravure en/of beschadigingen meld zoals aangegeven in artikel 7  heeft de klant recht op een nieuw artikel. 

7.3. Na 24 uur gaat het risico van beschadig of verlies over op de klant, en kan de klant geen aanspraak meer maken op een nieuw artikel.

7.4. KSB-CRYSTAL is niet verantwoordelijk voor fouten die door de klant zijn gemaakt.

 

Blog posts

Team KSB Crystal

Team KSB Crystal

KSB Crystal levert al meer dan 25 jaar hoogwaardige kristallen glazen en karaffen, alsmede historisch glas aan particuliere klanten, bedrijven en i...

Lees meer
Stein, ca. 1500 - nu

Stein, ca. 1500 - nu

De Bierpul, net als het wijnglas een onmiskenbare vorm wat direct een warm gevoel van gezelligheid aanspreekt. Internationaal bekend als Beer Stein...

Lees meer